Mám pochybnosti o sociálním vývoji mého dítěte. Mé dítě je jiné, chová se zvláštně.

Nerozumím svému dítěti a ono mně. Mám pocit, že mě mé dítě neslyší,
i když sluch má v pořádku. Reaguje přehnaně na běžné situace nebo naopak vůbec. V lednu 2017 se plošně začalo u pediatrů provádět screeningové vyšetření v 18. měsících věku dítěte. Toto testování má za úkol včasný záchyt dětí s drobnými odchylky v sociálním vývoji. V dalším vývoji těchto dětí mohou nastat v chování další výraznější odchylky a připojí se doposud nepřítomné symptomy, které budou poukazovat na poruchu autistického spektra. Otestovat své batole na sociální zralost můžete jednoduše i sami doma pomocí testu, který obsahuje videa žádoucího chování. Zdarma si můžete test stáhnout zde.

Pokud se při screeningu objeví pochybnosti ve zdravém sociálním vývoji, je potřeba toto dítko dále sledovat. Test se opakuje ve věku 24 měsíců. Po prvním testování při zjištění odchylky od běžného sociálního chování je vhodné začít k dítěti cíleně pedagogicky přistupovat tak, aby se správný vývoj podpořil a nastartoval správným směrem.

Nejlepším diagnostikem je rodič

Rodiče přicházejí do kontaktu s malým dítětem nejčastěji a jsou tedy nejlepšími pozorovateli, kteří si mohou všimnout případných zvláštností v chování jejich dítěte. Pokud nemají prozatím zkušenost s výchovou zdravého dítěte, je rozpoznání drobných odchylek ve vývoji náročnější. Zde by měl být nápomocný test, který se začal od roku 2017 dle celosvětového trendu aplikovat i v našich pediatrických ordinací. Test M – CHAT obsahuje 20 testových otázek, které rodiče zaškrtávají v dotazníku u lékaře. Někdy i zkušený pedagog má problém na otázky ihned odpovědět. Doporučuji tedy v případě pochybností si test provést v klidu doma, kdy dítě sledujete několik dní při různých situacích dotazovaných v testu, které můžete i cíleně navozovat a pozorovat zda je přítomna žádoucí reakce dítěte či nikoliv. Rozpracovaný test sociální zralosti s ukázkovými videi žádoucího chování dítěte si můžete zdarma stáhnout zde.

Pracovala jsem s rodinami a jejich dětmi s odlišným sociálním vývojem a autismem. Pro své studijní účely jsem s nimi v roce 2012 prováděla výzkumné šetření, kdy pro mě v té době překvapivým faktem bylo zjištění, jak dítě přišlo k diagnostice poruchy. Ve všech dotazovaných případech byl pediatr neaktivní účastník nebo naopak dokonce rodiče ujišťoval o zdravém vývoji.

Odchylky v sociálním vývoji dítěte již v období 1 roku věku si první všiml rodič, který většinou již v péči měl v minulosti zdravé dítě. Pokud rodič drobné odchylky nezachytil, upozornil na ně pedagog či vychovatel, který se specializoval na péči o děti předškolního věku a přišel s nimi do kontaktu zcela náhodně na dovolené nebo v dětském koutku.

Sociální zralost batolate se zkoumá ve třech oblastech – v komunikaci, hře a  tzv. SDÍLENÉ POZORNOSTI.

příklad sdílené pozornosti

Sdílená pozornost jako předpoklad zdravého vývoje

Sdílená pozornost je dovednost naprosto klíčová a žádoucí ve zdravém sociálním vývoji dítěte. Potřebná je k přijetí dítěte do společnosti a k pocitu štěstí, který dítě v kontaktu s druhými prožívá. Dá se říct, že:

Sdílená pozornost je předpokladem pro šťastný život.

Při odchylkách v oblasti sdílené pozornosti se dítě ocitá v izolaci od okolí – rodiče, vrstevníků. Sdílená pozornost je schopnost, která se u dítěte objevuje v raném věku okolo 6 – 12 měsíců. Jedná se o pozornost, kterou dítě zaměří na objekt zájmu např. na letadlo na obloze. Chce tuto informaci sdělit druhé osobě, kterou vyhledá a naváže s ní oční kontakt. Ukáže prstíkem na daný předmět a přitom sleduje, zda jeho zájem sdílíte a na letadlo se podíváte. Úspěšnost záleží na tom, zda si dítě hledá tzv. „komunikačního partnera“.

Dobrým příkladem je následující video:

Nejlepším terapeutem je rodič

Terapií u dětí s opožděným sociálním vývojem, na který nám poukáže zmíněný test v 18. měsících u pediatra, je aktivace ATTACHMENTU. V posledních letech se tento termín především spojuje s problematikou ohrožených dětí. Kdy se poukazuje na nutnost zajistit kontaktní vztahovou osobu pro nechtěné odložené děti v raném věku. Teorie attachmentu neboli vztahové vazby se zabývá interakcí ( kontaktu) matka – dítě. Dítě dokáže prospívat a být v životě šťastné pouze skrze milující vztahy. Potřebuje být akceptováno, vnímáno a mít pozitivní reakci na svoji osobu.

Dítě, které má opožděný sociální vývoj a jeho reakce nesplňují parametry sdílené pozornosti, potřebuje zvýšenou péči a pozornost od rodičů. Každý z nás má určitou schopnost pro „intuitivní rodičovství“. Někdo jde do interakce s kojencem a následně s batoletem plně a naprosto přirozeně a jiný musí tyto kvality v sobě hledat a popřípadě se je naučit. Jít do EMOCÍ v kontaktu s dítětem je klíčem k terapii. Ostatně milují to všechny děti. Pokud dokážete v interakci s dítětem aktivně používat emoce ve výrazu tváře, v hlase a pohybech těla, v dítěti velmi přirozeně podporujete jeho zdravý citový vývoj.

V terapii u dětí s odlišným sociálním vývojem je nezbytné povzbuzovat rodiče k zachování intuitivního rodičovství. Emotivní přirozené reakce na dítě u rodičů mizí, pokud není přítomna od dítěte adekvátní odpověď. Nereagující dítě na Vaše podněty ve Vás velmi rychle vyvolá frustraci a následně rezignaci na opakování radostných hříček.  Co se nepodporuje, nevyživuje, to se utlumí, vymizí. Jako pedagog v rodinách jsem o tom často s rodiči mluvila a podporovala je ve znovuobjevování přirozeného emotivního milujícího přístupu.

Vlastní zkušenost jako dar

Po narození mého syna jsem se v situaci mých klientů ocitla sama. Reagovala jsem na syna pozitivně, zpívala, mazlila, používala oblíbené dětské hříčky s pohybovou manipulací dítěte. Syn často plakal. Bylo obtížné ho utišit a na pokusy o pozitivní  interakci nereagoval. Mé pokusy o uklidnění a navázání láskyplného kontaktu neměly u mého dítěte sdílenou odezvu a začaly se z mého chování pomalu vytrácet. Až jsem si  v jednom okamžiku uvědomila, že ztrácím své intuitivní rodičovství stejně jako moji klienti. Tato osobní zkušenost prožít na vlastní kůži beznaděj a rodičovské zklamání byla úžasným tréninkem a možností projít si terapií dítěte ne z pozice pedagoga, ale rodiče.

Bylo pro mě stejně těžké, jako pro mé klienty, zachovat si emotivní pozitivní interakci k dítěti, které s Vámi do interakce nejde.

Dítě, které na Vaše lechtání, zpívání, říkanky reaguje pláčem nebo nezájmem, ve Vás utlumuje chuť činnost opakovat.

Začala jsem tedy při vlastní výchově praktikovat stejné postupy jako při práci v rodinách s dětmi s autismem.

Při zpětném pohledu na toto období si uvědomuji, že příchod syna do naší rodiny byl pro mě darem. Empatický přístup ke klientům v jejich těžké situaci jsem mívala, ale hloubku frustrace pochopíte, až když ji prožijete. Péče o náročné dítě Vás naučí trpělivosti a bytí v přítomnosti, protože to vyžaduje Vaši plnou pozornost. Byla jsem zvyklá dělat několik věcí v jeden čas – stíhat několik aktivit najednou a teď to nešlo. Byla jsem nucena se plně soustředit na přítomný okamžik a podporovat synův sociální vývoj správným směrem. Postupy, které jsem používala jako matka a doporučovala jako pedagog blíže najdete zde.

Na co poukážou výsledky screeningového vyšetření

Výsledky mohou ukázat na zdravý sociální vývoj dítěte. V některých oblastech testování může v sociálních dovednostech dítě pokulhávat. Období kolem 18. měsíce, kdy se první testování provádí je ideální pro nastimulování správného vývoje sociálního chování. Včasná cílená intervence od rodičů k dítěti je stěžejní k dosažení úspěchu. Cílem screeningu je tedy zachycení rizikových dětí a zahájení včasné terapie rodiči, která nastimuluje zdravý sociální vývoj, který by se pravděpodobně sám nerozběhl nebo by se dále vyvíjel odlišně od normy s přibývajícími autistickými projevy v chování.

Stejné principy ve fyzioterapii i v pedagogice

Zásady práce s dětmi v raném věku jsou totožné ve fyzioterapii, kde cílem je správný fyziologický fyzický vývoj  a také v pedagogice, kde se snažíme o optimalizaci sociálního vývoje.

  • Pravidlo citlivého období

– pro vývoj určitého pohybu i chování je ideální určité věkové rozmezí

Příklad z fyzioterapie: Optimální čas pro vývoj pohybu lezení na čtyřech je mezi 7. až 9. měsícem. Dítě s pohybovým deficitem nejlépe nastimulujete např. Vojtovou metodou časově blízko tomuto období. Pokud se stimuluje dítě starší, třeba ve věku šesti let, je nutné očekávat méně uspokojivý výsledek než by tomu bylo při aktivaci dítěte v kojeneckém věku.

Příklad z pedagogiky: Sdílená pozornost se u dítěte začíná projevovat v období mezi 6. až 12. měsícem věku. V 18. měsících zjistíme odchylky ve sdílené pozornosti a začneme dítě v této oblasti cíleně stimulovat. Porucha se nerozvine v plné síle. Brzy se dostaví pozitivní účinek, než by tomu tak bylo například u sedmiletého dítěte, které výrazně ve školním prostředí v kontaktu s vrstevníky selhává a jsou u něho patrné autistické rysy.

  • Pravidlo dodržování posloupnosti ve vývoji

Nutností při terapii je znát přirozený vývoj.

Ve fyzioterapii postupujeme dle fyziologického, pohybového vývoje – dítě stimulujeme postupně v pasení koníčků, otáčení, plazení, lezení, stání a až v poslední fázi se dostáváme k chůzi. Není vhodné přeskakovat jednotlivá vývojová období. Pokud se dítě neplazí, není optimální ho postavovat.

pedagogice podle tohoto pravidla postupujeme také a respektujeme přirozený sociální vývoj. Nejdříve dítě učím rozpoznat vlastní emoce, například bolest, smutek a až po zvládnutí této fáze můžu pracovat na empatii (schopnost vcítit se do pocitů druhého) k ostatním osobám. Bez první fáze nelze dobře pracovat na druhé fázi vývoje.

Otestovat dítě si můžete zdarma podle instrukcí v eBooku, kde pomocí názorných videí dobře určíte, zda je žádoucí chování u batolete přítomno či nikoliv:

Otestujte své batole v sociální zralosti pro včasné odhalení autismu.

Pedagogické postupy, které se používají při nerovnoměrném sociálním vývoji dítěte naleznete v eBooku:

Jednoduché kroky, jak podpořit batole v sociálním vývoji.

Jsem fyzioterapeutka a sociální pedagog. Specializuji se na podporu rodin s dětmi. Pomáhám rodičům najít CESTU K jejich dětem a zároveň CESTU K sobě samým, což vede k celkové harmonizaci vztahů v rodině. Můj příběh si přečtěte zde >>
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.